راه اندازی سروو موتور با آردوینو

راه اندازی سرور موتور به مدد کتابخانه کامل آردوینو به سادگی نوشتن چندخط کد هست

که صدالبته این کدها هم آماده و بصورت پیشفرض در مثال های نرم افزار موجود هست

knob_bb

*
 Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
 by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>

 modified on 8 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
*/

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo

int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val;  // variable to read the value from the analog pin

void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 180);   // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
 myservo.write(val);         // sets the servo position according to the scaled value
 delay(15);              // waits for the servo to get there
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Watch Dragon ball super